fbpx

Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. ZÁKLADNÍ UJEDNÁNÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“ nebo „podmínky“) upravují vztahy mezi smluvními stranami vzniklé z kupní smlouvy (dále také jen „smlouva“) uzavřené prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adresealux-nabytek.cz (dále také jen „e-shop“), na jejíž jedné straně stojí:

ALUX Group a.s., IČ 11835656, DIČ CZ11835656

sídlem Znojemská 1612, 691 23 Pohořelice

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. B 8604

email: info@alux-nabytek.cz

webová adresa: www.alux-nabytek.cz

prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty

coby prodávající

(dále také jen „prodávající“)

a na jejíž druhé straně stojí zákazník coby kupující (dále také jen „kupující“),

přičemž prodávající se uzavřením kupní smlouvy prostřednictvím e-shopu zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

Kupující uzavřením kupní smlouvy prohlašuje, že se seznámil s obsahem těchto VOP.

Kde se v těchto VOP pojednává o spotřebiteli, rozumí se spotřebitelem každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

II. INFORMACE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

Prodávající tímto sděluje, že:

náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího), prodávající si neúčtuje žádné další poplatky;

požaduje úhradu kupní ceny před převzetím zboží kupujícím;

ceny zboží jsou na e-shopu uváděny včetně příslušné sazby daně z přidané hodnoty, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem;

o právu kupujícího odstoupit od uzavřené kupní smlouvy informuje prodávající kupujícího v čl. IX těchto podmínek, přičemž kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Spotřebitel však není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;

v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto podmínek, kde je proces popsán;

uzavřená kupní smlouva bude uložena v elektronickém archivu prodávajícího, přičemž prodávající k ní má přístup toliko prostřednictvím prodávajícího.

III. INFORMACE O ZBOŽÍ A CENÁCH

Prodávající prostřednictvím e-shopu prodává zboží, a to:

nábytek vyrobený dle designu a specifikace prodávajícího (dále také jen „skladové zboží“) a

nábytek vyrobený dle specifických požadavků kupujícího (dále také jen „zboží na míru“), přičemž specifické požadavky kupující sděluje prodávajícímu prostřednictvím části e-shopu, která umožňuje konfiguraci zboží (dále také jen „konfigurátor“) (skladové zboží a zboží na míru je označeno souhrnně také jen jako „zboží“).

Informace o skladovém zboží, včetně uvedení kupní ceny skladového zboží a jeho hlavních vlastnostech jsou uvedeny v obchodní nabídce jednotlivého skladového zboží v e-shopu.

Informace o zboží na míru, včetně uvedení kupní ceny zboží na míru a jeho hlavních vlastnostech jsou uvedeny v konfigurátoru, přičemž se liší dle voleb a specifických požadavků kupujícího.

Kupní ceny jsou uvedeny v korunách českých včetně daně z přidané hodnoty. Kupní ceny zboží jsou konečné a nebudou navyšovány o další poplatky s výjimkou nákladů na dopravu a balné.

Případné slevy z kupní ceny nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

Náklady na dodání zboží jsou připočteny ke kupní ceně v rámci procesu vyplňování údajů nutných pro objednávku v části e-shopu nazvané „košík“.

V případě rozporu mezi cenou uvedenou při prezentaci zboží v e-shopu nebo v konfigurátoru a cenou uvedenou v části e-shopu nazvané „košík“ platí cena, která je uvedena v části e-shopu nazvané „košík“.

IV. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Kupující provádí objednávku:

skladového zboží prostřednictvím e-shopu, a to tak, že si v prezentaci e-shopu vybere zboží, o které má zájem, a počet kusů;

zboží na míru tak, že v konfigurátoru vybere parametry a specifikaci zboží na míru a zvolí si počet kusů;

a v sekci e-shopu nazvané „košík“ kupující uvede své identifikační údaje, vybere si způsob platby a potvrdí, že se seznámil s těmito VOP a se zásadami pro zpracování osobních údajů. Objednávka je dokončena kliknutím na tlačítko s nápisem „odeslat objednávku“.

Kupující je povinen uvést úplné a správné identifikační údaje, emailovou adresu, adresu bydliště a případně dodací adresu, pokud se liší od adresy bydliště.

Odeslání objednávky zavazuje kupujícího k úhradě kupní ceny.

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající Odešle kupujícímu na jím zadanou emailovou adresu potvrzení objednávky. Přílohou potvrzení objednávky je faktura.

Před odesláním objednávky, tj. před uzavřením kupní smlouvy, je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Kupující je povinen uvést správné a skutečné údaje.

V případě, že došlo ke zjevné chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to i přesto, že kupní smlouva nabyla účinnosti. Prodávající je v takovém případě oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit. Prodávající v takovém případě informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Cenu zboží a náklady spojené s dodáním a balením zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit:            

bezhotovostně platební kartou;

bankovním převodem.

Při platbě kartou prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

Zboží bude dodáno až po úhradě celé kupní ceny.

Zboží bude dodáno prostřednictvím osobního odběru na adrese Znojemská 1612, 691 23 Pohořelice.

Kupující je povinen při osobním odběru zboží řádně převzít ve lhůtě maximálně 14 dnů od obdržení výzvy k převzetí zboží, zboží řádně zkontrolovat, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit prodávajícímu.

Kupující, který není spotřebitelem, je povinen řádně dodanou nepoškozenou zásilku se zbožím od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. Jeví-li zásilka známky zjevného poškození nebo jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky, je však kupující povinen převzetí zásilky odmítnout. Neučiní-li tak, není oprávněn namítat poškození výrobku při přepravě a má se za to, že zásilka byla doručena kupujícímu nepoškozená. Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

Kupující, který je spotřebitelem, je povinen řádně doručenou nepoškozenou zásilku se zbožím od přepravce řádně převzít. Jeví-li však zásilka zasílaná prostřednictvím přepravce známky zjevného poškození, je kupující povinen převzetí zásilky odmítnout a vrátit ji přepravci. Poškození zboží při přepravě, které nebylo zjevné před otevřením zásilky, je kupující povinen reklamovat bez zbytečného odkladu, aby tím umožnil prodávajícímu bezodkladné uplatnění nároků z vadně provedené přepravy zboží vůči přepravci. Nevyrozumí-li kupující prodávajícího o poškození zboží bezodkladně, má se za to, že zboží při převzetí kupujícím bylo nepoškozené.

O předpokládaném termínu dodání informuje prodávající kupujícího při objednávání zboží, přičemž termíny nejsou závazné a mohou se zejména v případě zboží na míru lišit v závislosti na dostupnosti materiálů, jejichž použití v rámci konfigurátoru kupující zvolil.

Náklady na dodání zboží, tj. poštovné a balné, jsou připočteny k ceně zboží a společně s cenou zboží hrazeny.

Zboží se považuje za dodané okamžikem, kdy je kupujícímu umožněno jeho převzetí na dodací adrese nebo na adrese osobního odběru, a to v závislosti na zvoleném způsobu dodání.

V případě, že kupující neuhradí kupní cenu řádně a včas je prodávající oprávněn od uzavřené kupní smlouvy odstoupit.

V případě, že objednané skladové zboží nebude možné dodat v dodacím termínu, bude prodávající kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V případě, že kupující nebude akceptovat pozdější termín dodání nebo dodání srovnatelného výrobku, je prodávající i kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.

V případě, že objednané zboží na míru nebude možné dodat v dodacím termínu, bude prodávající kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání. Prodávající je oprávněn tímto způsobe termín dodání prodloužit i opakovaně, a to zejména v případě, že splnění povinnosti prodávajícího brání okolnosti vyšší moci.

VI. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Prodávající je povinen předat zboží ve stavu bez vad. Zboží je bez vad, pokud je předáno kupujícímu v ujednaném množství, jakosti a provedení, bez jakýchkoli právních vad, a pokud se hodí k účelu, ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá. Pokud si kupující vymíní zvláštní vlastnosti zboží a prodávající je výslovně akceptuje, je zboží bez vad, pokud má i vymíněné vlastnosti.

Prodávající upozorňuje, že za vadu nelze považovat změnu barevnosti zboží v případě, že je zboží vystaveno povětrnostním vlivům, zejména přímému slunečnímu svitu.

V případě, že kupní smlouvu kupující uzavírá jako spotřebitel a vada zboží se projeví v prvních 6 měsících od dodání, má se za to, že zboží vadu mělo již při převzetí. Zboží je možné reklamovat ve lhůtě 24 měsíců od jeho dodání.

Prodávající neposkytuje žádnou další záruku za vady, která by jakkoli rozšiřovala jeho odpovědnost za vady zboží nad rámec zákona.

Vada, zakládající odpovědnost za vady, je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, že by kupující smlouvu neuzavřel, pokud by vadu při uzavírání smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.

Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující dle své volby právo na:

odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,

odstranění vady opravou zboží,

přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

odstoupení od smlouvy.

Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na:

odstranění vady opravou zboží,

přiměřenou slevu z kupní ceny.

Právo na odstranění vady opravou zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy kupující bez ohledu na charakter vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil, zejména těmito způsoby:

výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k použití nebo návodem k obsluze nebo vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním,

výrobek je mechanicky poškozen (např. v případě nedovolených zásahů do výrobku),

vada byla způsobena neodborným nebo nešetrným zacházením nebo tím, že výrobek byl používán k jinému než obvyklému nebo výrobcem stanovenému účelu.

Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží také v následujících případech:

u výrobku prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

má-li kupujícím uváděná vada charakter opotřebení, které je způsobené obvyklým užíváním výrobku.

VIII. REKLAMACE

Kupující má vždy právo na uplatnění reklamace, přičemž prodávající se bude zabývat každou reklamací, kterou obdrží.

Kupující uplatní práva z vadného plnění (tzn. reklamuje zboží) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že zboží je vadné.

Reklamaci je nutno uplatnit bez zbytečného odkladu a musí být uplatněna:

osobně na adrese sídla prodávajícího,

písemně dopisem zaslaným na adresu Blučina 627, PSČ 664 56, nebo

písemně v elektronické formě prostřednictvím emailu ………………………….. .

Prodávající preferuje reklamaci uplatněnou prostřednictvím emailu.

Aby bylo možné reklamaci vyřídit, je nutné, aby obsahovala:

datum uplatnění reklamace,

identifikaci kupujícího a kupní smlouvy (jméno, příjmení a korespondenční adresu, číslo smlouvy, pokud je k dispozici, popřípadě číslo obdržené faktury),

informaci o vadě zboží, kterou kupující spatřuje, tzn. popis problému, který musí být natolik podrobný, aby umožnil prodávajícímu kontrolu vady,

jaký způsob řešení reklamace kupující preferuje,

veškeré další skutečnosti, které kupující považuje za podstatné pro vyřízení reklamace.

Kupujícímu je doporučeno spolu s uplatněním reklamace předat prodávajícímu fotografie, ze kterých bude patrné, jakým způsobem se vada zboží tvrzená kupujícím projevuje, pokud vada zboží či její projevy vizuální zachycení umožňuje.

Pokud to povaha reklamovaného zboží umožňuje, je kupující povinen na výzvu prodávajícího spolu s reklamací nebo bez zbytečného odkladu po výzvě prodávajícího předat prodávajícímu i reklamované zboží.

Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o tom, kdy reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký si zvolil kupující způsob vyřízení reklamace.

Prodávající je povinen vyřešit reklamaci v co nejkratší lhůtě od jejího obdržení, v případě kupujícího – spotřebitele nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení. Jestliže nebude možné v této lhůtě reklamaci vyřídit, je prodávající povinen tuto skutečnost sdělit kupujícímu a sjednat si s ním jinou lhůtu pro vyřízení reklamace.

Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu řádnou součinnost při vyřizování reklamace. Zejména musí řádně popsat vadu, kterou na zboží spatřuje, umožnit vyzkoušení a ověření vady apod.

Kupující – spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného zboží. Kupující – spotřebitel o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

O vyřízení reklamace prodávající bez zbytečného odkladu vyrozumí kupujícího a případně vyzve kupujícího k převzetí zboží.

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží.

Kupující nemůže odstoupit ve smyslu ust. § 1837 zák. č. 89/2012 Sb. od kupní smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, tzn. zejména zboží na míru.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím, který je nedílnou součástí těchto podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu přijetí formuláře.

Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od potvrzení prodávajícího o přijetí odstoupení od smlouvy. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Náklady na dodání zboží není možné kupujícímu vrátit v případě, že si kupující objednal dopravu u třetí osoby a v případě, že dopravu zboží realizuje prodávající na základě zvlášť uzavřené smlouvy, která není součástí smlouvy o prodeji zboží.

Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ustanovení těchto podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná a dodatečná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, pokud jsou výslovně ještě před uzavřením kupní smlouvy akceptována prodávajícím. Z akceptace musí vyplývat, že dochází v plném rozsahu i k akceptaci odchylných ujednání.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty – emailu.

Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.czje kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.”

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.7.2020

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy.

Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu. Formulář je možné doručit také za pomoci poštovního doručovatele, anebo po předchozí domluvě i osobně. Je však nutné jej doručit nejpozději ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

Adresát
………………………, IČ …………………….., DIČ ……………………………..

sídlem …………………………………..

zapsaný v obchodním rejstříku u …………………………………………

email: ……………………………………….

webová adresa: ………………………………………………

(dále také jen „prodávající“)

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Datum objednání zboží …………………

Datum obdržení zboží …………………..

Číslo objednávky nebo číslo faktury: ………………………….

Finanční prostředky představující uhrazenou kupní cenu budou navráceny zpět ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(doplňte preferovaný způsob vrácení peněžních prostředků. V případě, že si přejete prostředky vrátit převodem na účet, doplňte čitelně číslo účtu)

Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

Email:

Telefon:

V …………………… Dne …………………………………..

                                   (podpis)
______________________________________